Folúntas:

Comhordaitheoir Pleanála Teanga á lorg ag Gaeilge Locha Riach, 

Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe

Tá Gaeilge Locha Riach freagrach as feidhmiú Plean Teanga Bhaile Locha Riach faoi scéim na Líonraí Gaeilge. Beidh an obair seo á dhéanamh i gcomhpháirtíocht le hionadaithe ó ghrúpaí éagsúla i gceantar Bhaile Locha Riach.  Is plean seacht mbliana atá i gceist. Is í fís an phlean go mbeadh glúin ceannairí nua cumasacha ag teacht i bhfeighil ar phobal labhartha na Gaeilge i mBaile Locha Riach agus chomh maith leis sin, áirítear i measc na bpríomhaidhmeanna go gcuirfear le saol sóisialta agus gnó trí Ghaeilge sa bhaile agus go bhforbrófar lárionad mar thearmann teanga sa mbaile.

Achoimre an Phoist

Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint leis an bhféidearthacht go gcuirfear leis an tréimhse sin. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Gaeilge Locha Riach agus freagrach do Bhord Stiúrtha na heagraíochta maidir le clár oibre aontaithe a fheidhmiú.

 Scileanna &Taithí & Tréithe

Duine cumasach a bhfuil taithí acu i réimse oibre na pleanála teanga nó in ábhar gaolmhar atá á lorg.

Bheadh an taithí agus na cáilíochtaí seo a leanas ina bhuntáiste:

        Ardchaighdeán Gaeilge agus Béarla, idir labhartha agus scríofa mar aon le tiomantas don teanga.

        Ardscileanna eagrúcháin, bainistíochta ag leibhéal sinsearach.

        Tuiscint agus taithí mhaith ag plé le hearnálacha éagsúla/pobail ilchultúrtha, agus ar phlé le coistí/struchtúr phobail /ranna stáit.

        Tuiscint agus taithí mhaith i bhforbairt na ceannaireachta, i measc daoine óga nó eile.

        Taithí ar bhainistiú agus ar chur i gcrích tionscadal.

        Ardscileanna cumarsáide, áisitheoireachta, comhordaithe agus idirphearsanta.

        Ábalta tosaíochtaí a leagan síos, spriocdhátaí a bhaint amach agus obair a dhéanamh laistigh d’achar teoranta.

        Ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann nó as do stuaim féin chun aidhmeanna roinnte a bhaint amach.

        Taithí mhaith a bheith ag plé leis na meáin chumarsáide/na meáin shóisialta

Beidh freastal ar chruinnithe taobh amuigh de ghnáth-uaireanta oibre mar chuid de chúramaí an phoist seo.  Beidh tuarastal ag brath ar thaithí.


Tá post an Chomhordaitheora Pleanála Teanga le bunadh ar scála tuarastail ag toiseacht ag €49,845 suas go €62,776. 


Próiseas Iarratais: 

Seol iarratas mar aon le Curriculum Vitae (trí ríomhphost amháin)  roimh An Aoine, 22 Deireadh Fómhair 2021 chuig: iarrataslochariach@gmail.com 

Eagrófar na hagallaimh trí Zoom.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Gaeilge Locha Riach   

Cuirfear painéal d'iarrthóirí rathúla le chéile d'aon fholúntas eile a thiocfaidh aníos san eagrais taobh istigh de sé mhí ón bhfógra seo.

Tá an scéim Líonraí Gaeilge á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge.