Folúntas Poist


Ba mhaith le Gaeilge Locha Riach Oifigeach Forbartha Gaeilge a cheapadh le tógáil ar obair na heagraíochta ag cur na Gaeilge chun cinn i gceantar Bhaile Locha Riach agus tionscadail úra a stiúradh chuige sin. Ceapfar an tOifigeach ar chonradh seasta trí bliana ar bhonn lánaimseartha. Beidh an tOifigeach lonnaithe in oifigí Ghaeilge Locha Riach ar Shráid Uí Cheallaigh i mBaile Locha Riach.

Ba mhaith linn duine fuinniúil, spreagúil a fhostú. Ní mór don té a cheapfar ardchaighdeán Gaeilge, idir labhairt agus scríobh agus ardscileannna cumarsáide agus idirphearsanta a bheith aige/aici, chomh maith le taithí ar thionscadail a chur i gcrích, tuiscint ar chúrsaí pleanála teanga, ionad a riaradh agus a fhorbairt, bainistiú foirne, eolas agus cleachtadh ar bhainistiú airgeadais.

Beifear ag súil go spreagfar agus go gcothófar comhoibriú le grúpaí gaolmhara eile, idir náisiúnta agus áitiúla, chun an Ghaeilge a chur chun cinn ar an mbealach is éifeachtaí, trí ról an oifigigh.

Tá scála tuarastail Oifigeach Feidhmiúcháin ag gabháil leis an bpost ag tosú ar €31, 384.

Spriocdháta le haghaidh iarratas ná 07/01/2022, 5 i.n.

Agallaimh thar Zoom le bheith ar siúl ó 17/01/22 go dtí 19/01/22

Iarrtar ar hiarrthóirí CV mar aon le litir iarratais a chur chuig iarrataslochariach@gmail.com 

Tá an post seo maoinithe ag Foras na Gaeilge.
Gaeilge Locha Riach

Sráid Uí Cheallaigh

Baile Locha Riach

Co. na Gaillimhe.


© Gaeilge Locha Riach 2018