Folúntas Poist Líonra Bhaile Locha Riach

Oifigeach Pleanála Teanga

 

Líonra Gaeilge Bhaile Locha Riach

 

Fógra Poist

 

 

 

Tá post Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Gaeilge Locha Riach chun comhordú a dhéanamh ar phlean teanga Bhaile Locha Riach/ Líonra Ghaeilge Bhaile Locha Riach.

 

Is é Gaeilge Locha Riach atá freagrach as an bplean teanga don Líonra Gaeilge i gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta, 2012 agus Aguisín B (Coimitmintí Rialtas na hÉireann) sa Chomhaontú Ré Nua, Cur Chuige Nua. Is plean teanga seacht mbliana atá i gceist, atá mar aidhm aige líon cainteoirí laethúla Gaeilge a mhéadú agus cur le na deiseanna úsáide teanga i mBaile Locha Riach. Beidh priomhfhreagracht ag an Oifigeach Pleanála Teanga an plean a chur i bhfeidhm, thar ceann an Choiste Stiúrtha agus i gcomhpháirt leis an Oifigeach Forbartha agus le páirtithe leasmhara eile.

 

Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint agus beidh féidearthachtaí fostaíochta seasta ann, ag bráth ar mhaoiniú. Beidh an té a cheapfar freagrach as cur i bhfeidhm bearta an phlean teanga. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Gaeilge Locha Riach agus ag obair go dlúth leis an gCoiste Stiúrtha maidir le clár oibre aontaithe a chur i bhfeidhm.

 

Tá post an Oifigeach Pleanála Teanga ar an scála tuarastail seo a leanas mar atá leagtha amach ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán: €35,000- €50,000 (Tús phointe ag braith ar cáilíochtaí agus ar thaithí).

 

Iarrtar ar dhaoine ar spéis leo iarratas a dhéanamh ar an phost seo litir iarratais mar aon le CV a chur chuig iarrataslochariach@gmail.com  

 

Glacfar le hiarratais suas go 12:00 meán lae de hAoine 13 Bealtaine 2022.

 

Ní ghlacfar le iarratais déanacha. Tuilleadh eolais ag www.bailelochariach.ie

Oifigeach Pleanála Teanga – Sainchuntas Post

 

 

Oifigeach Pleanála Teanga

Líonra Gaeilge Bhaile Locha Riach

 

 

Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Gaeilge Locha Riach/ Líonra Gaeilge Bhaile Locha Riach

 

Is é  Gaeilge Locha Riach atá freagrach as an phlean teanga do Líonra Gaeilge Bhaile Locha Riach i gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta, 2012. Is plean seacht mbliana atá i gceist a bhfuil d’aidhm aige cur leis an líon cainteoirí laethúla Gaeilge i Líonra Gaeilge Bhaile Locha Riach. Is ar an Oifigeach Pleanála Teanga a bheidh an phríomhfhreagracht an plean a chomhordanú.

 

Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint agus d’fhéadfaí cur leis an tréimhse sin. Beidh an té a cheapfar freagrach as comhordanú agus cur i bhfeidhm bearta an phlean teanga. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Gaeilge Locha Riach agus freagrach don Cheanneagraíocht maidir le clár oibre aontaithe a fheidhmiú.

 

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine cumasacha leis an taithí seo a leanas:

 

·               Cumas a bheith sa duine pleananna éagsúla a chur le chéile

·               Bheith ábalta breithiúnais riachtanacha a thabhairt ar an obair Phleanála.

·               Bheith ábalta na tosaíochtaí cuí riachtanacha a leagan amach go soiléir.

·               Cleachtadh agus taithí a léiriú ar na bealaí atá riachtanach le feidhmeanna agus cuspóirí an Líonra a bhaint amach.

·               Ord agus eagar a choinneáil ar chúrsaí oibre agus cumarsáide cé acu cumarsáid bhéil nó scríofa a bhíonn i gceist le pobal an Líonra, le húdaráis leasmhara agus le daoine eile.

·               Líofacht chainte agus chumarsáide a léiriú i nGaeilge agus i mBéarla ag leibhéil agus i réimeanna éagsúla sa dá theanga.

·               Tuiscint mhaith a léiriú ar chúrsaí bainistíochta agus ar a bheith ag obair le foireann ar an láthair oibre agus taobh amuigh de.

·               Bheith in ann íomhá dhearfach d’obair an Líonra a chur os comhair daoine agus caidreamh maith a choinneáil le páirtithe leasmhara agus le heagraíochta tacaíochta.

·               Ceannaireacht a léiriú I ngach gné d’obair an Líonra.

·               Tuiscint a léiriú ar chúrsaí buiséid agus ar chuntasaíocht airgid.

·               Oibriú as a stuaim féin agus tascanna a thabhairt chun críche in am.

 

Príomhfhreagrachtaí

A. Freagrachtaí Straitéiseacha:

• Plean Teanga Líonra Bhaile Locha Riach a chomhordú agus a chur i bhfeidhm de réir mar a aontaíodh le bord Ghaeilge Locha Riach agus comhoibriú go dlúth le baill eile foirne (Oifigeach Forbartha Gaeilge) agus ar thionscnaimh chuí ar shlí a thagann le haidhmeanna agus le cuspóirí an Phlean Teanga.

• Cuspóirí cuí a fhorbairt de réir mar a aontaítear leis an gcoiste agus monatóireacht a dhéanamh orthu. Beidh na cuspóirí seo bunaithe ar fhís an phlean maidir le cinnireacht inbhuanaithe, ionad teanga a fhorbairt agus pobal labhartha na Gaeilge a neartú.

B. Freagrachtaí Oibríochtúla:

• Measúnú, bainistíocht tionscadail agus monatóireacht leanúnach a dhéanamh leis an bplean teanga a chur i bhfeidhm bunaithe ar spriocanna inthomhaiste a aontú go bliantiúil leis an mBord Stiúrtha.

• Tuairiscí a ullmhú don Bhord agus do Fhoras na Gaeilge

• Bunú agus buanú maidir le Líonra Gaeilge a éascú agus cuidiú le páirtithe eile é sin a dhéanamh fosta

• Teagmháil a bhunú, a fhorbairt agus a choinneáil le páirtithe eile an phobail maidir le comhoibriú agus le cur chun cinn Líonra Gaeilge Bhaile Locha Riach.

• Teagmháil a choinneáil leis na ceanneagraíochtaí reachtúla agus comhoibriú leo maidir le cur chun pobal labhartha na Gaeilge sa mbaile.

• Teagmháil a choinneáil le comhchoiste na mBailte Líonra agus na oifigigh pleanála eile.

C. Freagrachtaí Airgeadais:

• Buiséad Scéim Líonra Bhaile Locha Riach a bhainistiú ó mhí go mí de réir mar a aontaítear leis an mBord agus tuairisciú a dhéanamh leis an maoinitheoir go príomha ar chaiteachas/theacht isteach

• Feidhmiú laistigh de bhuiséad socraithe

• Foinsí eile maoinithe a aimsiú d’fhonn príomhchuspóirí Líonra Bhaile Locha Riach a fhorbairt – go háirithe maidir le hionad Gaeilge/ cultúrtha a fhorbairt mar thearmann teanga.

D. Freagrachtaí Cumarsáide:

• Freastal ar chruinnithe an bhoird  agus cruinnithe le páirtithe leasmhara eile de réir mar is cuí

• Tuairisciú don choiste stiúrtha ar phlean teanga an Líonra a chur i bhfeidhm

• Coinneáil i dteagmháil le réimse leathan páirtithe cuí maidir le ceisteanna a bhaineann leis an nGaeilge sa phobal agus i ngnó

• Aidhmeanna agus cuspóirí na heagraíochta a chur chun cinn trí fheachtas margaíochta i gcomhpháirt leis na mbailte líonra eile sa scéim.

• Suíomh idirlíne na heagraíochta a fhorbairt agus a choinneáil suas chun dáta i gcomhpháirt leis an oifigeach forbartha agus ionadaithe eile ó phobal na Gaeilge sa bhaile.

Critéir Riachtanacha

 

·      Ardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agus labhartha. .

·      Ardscileanna cumarsáide idir labhartha agus scríofa

·      Ardscileanna idirphearsanta agus tiomantas do chur chun cinn na Gaeilge.

·      Léiriú a thabhairt ar thionscna(i)mh a cuireadh i gcrích.  Tagair don

phleanáil, don fhorbairt, don athbhreithniú agus don tuairisciú a bhí i

gceist san obair seo.

·      Léiriú a thabhairt ar na bealaí ina ndearnadh measúnú agus bainistiú ar

thosaíochtaí agus ar spriocanna a bhain le tionscna(i)mh a raibh tú

páirteach ann.

·      Léiriú a thabhairt ar an dóigh le clár oibre a eagrú, a bhainistiú agus a

chur i gcrích.

·      Léiriú praiticiúil a thabhairt ar ullmhú agus ar eagarthóireacht a

dhéanamh ar pháipéir agus ar thuairiscí.

·      Léiriú a thabhairt ar fhreagracht a ghlacadh as buiséad agus as tuairisciú

Airgeadais a ullmhú.

 

 

 

© Gaeilge Locha Riach 2018